اهداف گروه تئاتر لیو به شرح زیر است


گروه لیو به دنبال ارتباط قوی تر با مخاطب و مشارکت او است . از دید این گروه مخاطب فقط مصرف کننده نیست ، بلکه همکار است -

در حالی که بیشتر فعالیت های تئاتری در ایران دولتی هستند ، دورنمای گروه لیو رسیدن به تئاتری مستقل است -

آموزش یکی از مهمترین ارکان گروه است که شامل آموزش های درون گروهی ، آموزش های هنری به علاقه مندان و آموزش مخاطب می شود -