جدید ترین پروژه ی گروه تئاتر «لیو» با نام «میکرو تئاتر» پروژه ای پژوهشی – اجرایی است مبتنی بر تولید نمایش نامه از ادبیات داستانی. در این پروژه هر یک از اجرا ها همراه با ساخت ماکت نمایش خواهد بود به گونه ای که ماکت صحنه بر اساس یکی از سالن های حرفه ای موجود، ساخته می شود. اجرای «میکرو تئاتر» در اندازه ی ماکت با استفاده از ویدیوپروجکشن همراه با نمایش نامه خوانی به عنوان نریشن روی تصویر صورت می گیرد و اهداف آن عبارتند از :

 

تمرکز بر سویه ی اجرا و تاکید بر وجه بصری اجرا

تولید متون نمایشی از روی ادبیات داستانی

شناسایی ظرفیت های نمایشی ادبیات داستانی

گذر نمایش نامه خوانی از قرائت صرف به قرائت اجرا