«کارگاه تئاتر درمانی» - تئاتر پداگوژی

شرکت کنندگان: دختران تحت حمایت موسسه خیریه امید

در این کارگاه گروه تئاتر لیو تلاش دارد تا به کمک گروهی از دختران آسیب دیده ی تحت حمایت موسسه خیریه امید برود. آنها در این کارگاه علاوه  بر آشنایی با تئاتر به عنوان راهی برای ابراز مشکلات خود با آن به عنوان وسیله ای برای بازگشت به زندگی عادی و اجتماعی نیز روبرو خواهند ش.  

کارگاه تخصصی «ویو پونت»

شرکت گنندگان: گروه منتخبی از بازیگران و دانشجویان با تجربۀ تئاتر

این کارگاه با همکاری «گروه تئاتر84 » و با هدف آشناسازی شرکت کنندگان با متد آن بوگارت و جان مارتین در بازیگری تئاتر برگزار شد.


کارگاه «از ایده تا اجرا» (3)

شرکت کنندگان: دانشجویان دانشکدۀ سینما-تئاتر

این کارگاه در نهایت به اجرای عمومی نمایش مرغ دریایی نوشتۀ آنتوان چخوف در تهران منتهی شد.


کارگاه «آشنایی با قابلیت های نمایشی شاهنامه»

شرکت کنندگان: گروهی از هنرمندان و دانشجویان تئاتر

در این کارگاه تیم ساپل (کاگردان بریتانیایی) و جمعی از نمایشنامه نویسان، بازیگران و دانشجویان تئاتر به بحث و تبادل اطلاعات و تجربیات و تمرین های اجرایی بر روی قابلیت ها نمایشی شاهنامه پرداختند.


کارگاه «از ایده تا اجرا» (2)

شرکت گنندگان: دانشجویان رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه علم صنعت با همراهی اعضای گروه لیو سایه

این کارگاه در نهایت به اجرای عمومی نمایش قرمز و دیگران نوشتۀ محمد یعقوبی در تهران منتهی شد.


کارگاه «آشنایی با تئاتر» (2)

شرکت کنندگان: گروهی از علاقه مندان به هنر نمایش در استان لرستان


کارگاه «از ایده تا اجرا» (1)

شرکت کنندگان: دانشجویان دانشکدۀ سینما-تئاتر

این کارگاه در نهایت به اجرای عمومی نمایش رویای شب نیمۀ تابستان نوشتۀ ویلیام شکسپیر در تهران منتهی شد.


کارگاه «آشنایی با تئاتر» (1)

شرکت کنندگان: گروهی از علاقه مندان به هنر نمایش در استان کردستان


کارگاه «محدودیت های ارائۀ بدنی و راهکارها»

شرکت کنندگان: گروهی از دختران شرکت کننده در جشنوارۀ تئاتر بانوان


کارگاه تخصصی «دراماتورژی»

شرکت کنندگان: اعضای گروه تئاتر لیو (زیر نظر منصور براهیمی)


کارگاه تخصصی «بدن شاعرانه»

شرکت کنندگان: اعضای گروه تئاتر لیو و گروهی از دانشجویان و بازیگران تئاتر

این کارگاه با هدف آشنایی شرکت کنندگان با ایده ها و نظریات لوکوک در بارۀ تئاتر و بازیگری برگزار شد.